NATJEČAJ – Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije

Urbroj: 63/2019. (3595)

Sukladno člancima 29., 30. i 31. Statuta Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, te odluke Odbora Društva Crvenog križa Zagrebačke županije od 05.06.2019. ur.br.: 61/2019 raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Društva Crvenog križa Zagrebačke županije na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,

– tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,

– poznavanje jednoga stranog jezika (engleski ili njemački)

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije.

Kandidati su dužni priložiti:

– molbu,

– preslik dokumenata o završenom stupnju obrazovanja (preslik diplome),

– potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– životopis,

– preslik domovnice,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana Pravilnikom o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa

– preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika i rada na računalu (indeks, svjedodžba ili diploma), poznavanje stranog jezika i rada na računalu može biti testirano prilikom razgovora s kandidatima.

– preslik vozačke dozvole,

– motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Društva Crvenog križa Zagrebačke županije.

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni Križ, Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije, Savke Dabčević Kučar 6, Samobor, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice«.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor Društva Crvenog križa Zagrebačke županije uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HCK.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatu izbora kandidate će se izvijestiti u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku od 60 dana od objavljivanja natječaja

Društvo Crvenog križa
Zagrebačke županije

Prethodni članak