Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije (DCK Zagrebačke županije) osnovano je 1997. godine u Zaprešiću. Po organizacijskom ustrojstvu je zajednica udruga Gradskih društava Crvenog križa (kao ustrojstvenih oblika – članica) i jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi nepristrano i bez diskriminacije te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije djeluje na području Zagrebačke županije.

Zaštita znaka Crvenog križa

Hrvatski Crveni križ podsjeća kako je svim pojedincima kao i organizacijama, zajednicama, udrugama, trgovačkim društvima javnim ili privatnim, zabranjena u svako doba uporaba bez ovlaštenja, znaka ili naziva «Crveni križ», kao i svakog znaka ili naziva koji je njihova imitacija.

Međunarodni pokret

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Pokret) ima tri sastavnice: nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodni odbor Crvenog križa i Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Ustrojstveni oblici DCK Zagrebačke županije su:

HCK GDCK DUGO SELO
HCK GDCK IVANIĆ-GRAD
HCK GDCK JASTREBARSKO
HCK GDCK SAMOBOR
HCK GDCK SVETI IVAN ZELINA
HCK GDCK VELIKA GORICA
HCK GDCK VRBOVEC
HCK GDCK ZAPREŠIĆ

Tijela DCK Zagrebačke županije:

Skupština
Predsjednik i Potpredsjednici
Odbor
Nadzorni odbor
Ravnatelj

Skupština DCK Zagrebačke županije je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas. Skupština broji 29 zastupnika.

Predsjednik DCK Zagrebačke županije je predsjednik Skupštine i Odbora DCK Zagrebačke županije, a svoju funkciju obavlja na volonterskoj osnovi. Predsjednik predstavlja i pojedinačno zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

DCK Zagrebačke županije može imati dva potpredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na duže vrijeme, sa svim ovlastima zamjenjuju ga potpredsjednici.

Odbor DCK Zagrebačke županije je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine. Odbor ima 11 članova.

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. Nadzorni odbor ima 3 člana.

Ravnatelj DCK Zagrebačke županije predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe (ako je osnovana) odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnoj službi te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, priprema plan rada i financijski plan, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga te druge potrebne dokumente.